فروشگاه فایل آراد

مستندات ایزو.دستورالعمل های اجرایی .فایل های دانشگاهی.پزشکی و ....

pic1 pic2 pic3 pic4 pic6 pic20

اطلاعیه فروشگاه

برای گزارش مشکل.شکایت یا تخلف لطفابه آيدي answeringfiles@درتلگرام پيام دهيد، پاسخگوی شما در24ساعت شبانه روز هستیم.تشکر

پاورپوینت بررسی مقایسه روش های پایداری شیب و شیروانی های خاکی

پاورپوینت بررسی مقایسه روش های پایداری شیب و شیروانی های خاکی

‫پاورپوینت بررسی مقایسه روش های پایداری شیب و شیروانی های خاکی 

 

 

68اسلایدهمراه باتصویر

 

1- ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻋﺒﺎرت ﺷﯿﺮواﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺐدار ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﯾﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ زﻣﯿﻦ اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﮐﯽ، ﺳﻨﮕﯽ و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﻦ دو ﺑﺎﺷﺪ. وﻗﻮع ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري و ﻟﻐﺰش در ﺷﯿﺮواﻧﯽﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌـﯽ1 و
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ2، از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان و در ﺑﺴـﯿﺎري از ﻧﻘـﺎط ﺟﻬـﺎن ﺑـﻪ وﻓـﻮر رخ ﻣـﯽدﻫـﺪ.
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و ﻟﻐﺰش ﺗﻮده زﻣﯿﻦ، اﻋﻢ از ﺧﺎك و ﺳﻨﮓ، اﺛﺮات ﻣﺨﺮب ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ راهﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺗﻮﻧـﻞﻫـﺎ،
ﺧﻄﻮط آب و ﻓﺎﺿﻼب و ﺣﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و... ﻣﯽﮔﺬارد. اﯾﻦ ﻟﻐﺰش و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاريﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﯾﺐ و اﻧﺴﺪاد
ﺷﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد آنﻫﺎ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎدهﻫﺎ را ﺗﻘﻠﯿﻞ داده ﮐـﻪ درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ، ﻧﮕﻬﺪاري، ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻣﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. درﻣﻮارد ﺑﺤﺮاﻧﯽ، وﻗﻮع اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاريﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﯽ ﺑﺮاي اﺳـﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ازﺟﺎدهﻫﺎ در ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺖ ﺷﯿﺮواﻧﯽﻫﺎ ﺷﻮد  

 

 

اﯾﻦ ﻟﻐﺰش و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاريﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﯾﺐ و اﻧﺴﺪاد
ﺷﺮﯾﺎنﻫﺎ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد آنﻫﺎ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎدهﻫﺎ را ﺗﻘﻠﯿﻞ داده ﮐـﻪ درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ، ﻧﮕﻬﺪاري، ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻣﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. درﻣﻮارد ﺑﺤﺮاﻧﯽ، وﻗﻮع اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاريﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﯽ ﺑﺮاي اﺳـﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ازﺟﺎدهﻫﺎ در ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺖ ﺷﯿﺮواﻧﯽﻫﺎ ﺷﻮد  پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 25,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
9306_2060703_2292.zip3.5 MB

پاورپوینت سیستم های هوشمند در ارزیابی نمودارهای پتروفیزیکی

پاورپوینت سیستم های هوشمند در ارزیابی نمودارهای پتروفیزیکی پاورپوینت سیستم های هوشمند در ارزیابی نمودارهای پتروفیزیکی   مناسب برای دانشجویان اکتشاف وتزهای مربوط به شبکه عصبی وسیستم های هوشمند     72اسلاید همراه باتصویر   سيستم هاي هوشمند : آنچه که در رباتيک و کنترل تحت عنوان محاسبه نرم يا هوش مصنوعي ياد مي شود استفاده از يک يا مجموعه اي از تکنيک هاي زير است FL : منطق فازي NF : نرو- فازي ANN : شبکه هاي عصبي مصنوعي PB : ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

پاورپوینت روشهای استخراج زیرزمینی

پاورپوینت روشهای استخراج زیرزمینی   پاورپوینت روشهای استخراج زیرزمینی   41اسلایدهمراه باتصویر( بیشتر اسلایدها تصویروعکس میباشند)   معادن زیرزمینی در یک نگاه: مراحل مختلف معدنکاری زیرزمینی: پیجوئی اکتشاف طراحی و برنامه ریزی بازکردن معدن آماده سازی استخراج   انواع روشهای باز کردن یک معدن زیرزمینی:    با استفاده از چاه  با استفاده از تونل با استفاده از چاه مایل با ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

پاورپوینت جداره گذاری چاه های نفت و گاز

پاورپوینت جداره گذاری چاه های نفت و گاز پاورپوینت جداره گذاری چاه های نفت و گاز     116اسلایدهمراه باتصویر   جداره گذاری چاه های نفت و گاز   فهرست —مقدمه —سازندهای جنوب ایران —تعریف لوله جداری —اهداف راندن لوله جداری —انواع لوله های جداری —مشخصات فنی لوله جداری —نیروهای وارده بر لوله جداری —متعلقات لوله جداری —تجهیزات مورد استفاده برای لوله گذاری چاه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان

پاورپوینت برداشت زمین شناسی مبحث کمپاس

پاورپوینت برداشت زمین شناسی مبحث کمپاس   پاورپوینت برداشت زمین شناسی مبحث کمپاس   25اسلایدهمراه باتصویر   کمپاس •کمپاس يکي از وسايل اصلي زمين شناسان در برداشت هاي صحرايي مي باشد که مهارت در استفاده از آن مي تواند يک زمين شناس حرفه اي را در رسيدن به هدفش کمک نمايد. •زمين شناسان بيشترين استفاده را از کمپاس برانتون مي کنند اما باستان شناسان، مهندسين محيط زيست و نقشه برداران نيز از قابليت هاي اين وسيله استفاده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

پاورپوینت آبکشی درمعدن

پاورپوینت آبکشی درمعدن پاورپوینت آبکشی درمعدن     26اسلاید   آبکشي و آبرساني، در عموم کارهاي مهندسي مخصوصاً مهندسي معدن از جمله مسايل عمده به شمار مي ايد و بي جهت نيست که در قديم، آب را دشمن کارهاي مهندسي لقب داده بودند. از سوي ديگر، تقريباً براي انجام هر کار مهمي به آب احتياج است و بنابراين علاوه بر آنکه مي بايست آب را از محيط کار دور نگه داشت و از ورود آن به محوطه کار جلوگيري کرد، در عين حال بايستي ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان