فروشگاه فایل آراد

فایل های درسی وآموزشی.تحقیق ,مقاله ,گزارشات کارورزی,,پاورپوینت

pic1 pic2 pic3 pic6 pic20

اطلاعیه فروشگاه

بازاریاب عزیز:با بازاریابی فایل های (فروشگاه فایل آراد) درآمد خود را روز به روز افزایش دهید. سپاسگزاریم

پاورپوینت پژوهش قوم نگارانه ( فرهنگی )

پاورپوینت پژوهش  قوم نگارانه  ( فرهنگی ) پاورپوینت پژوهش  قوم نگارانه  ( فرهنگی )     70اسلایدهمراه باتصویر موضوع :   پژوهش قوم نگارانه ( فرهنگی ) : نام درس روش تحقیق در مدیریت   •چيستي پژوهش قوم نگارانه:     •ويژگي ها و چگونگي پژوهش •قوم نگارانه •روش ها •مثالها و نمونه ها •مزايا و محدوديتها •توصيه ها         ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت مدل تصمیم گیری چندشاخصه ELECTRE

پاورپوینت  مدل تصمیم گیری چندشاخصه   ELECTRE   پاورپوینت  مدل تصمیم گیری چندشاخصه   ELECTRE   27اسلاید   هدف مدل   :  ELECTRE   1-تعیین ماتریس تصمیم گیری باتوجه به شاخصهاوگزینه ها 2-بی مقیاس سازی بااستفاده ازروش نورم 3-بدست آوردن ماتریس بی مقیاس شده موزون 4-ارزیابی گزینه ها نسبت به تمام شاخصها وتشکیل ماتریس های هماهنگ وناهماهنگ 5-بدست آوردن ماتریس هماهنگ موثر 6-بدست آوردن ماتریس ناه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت مدل تصمیم گیری چندشاخصه topsis

پاورپوینت مدل تصمیم گیری چندشاخصه topsis پاورپوینت مدل تصمیم گیری چندشاخصه topsis     18اسلاید   اهداف این روش :   ازبی مقیاس سازی نورم ( N) 1-کمی کردن وبی مقیاس سازی ماتریس تصمیم   2-تعیین وزن شاخصهابااستفاده ازآنتروپی شانون   3-بدست آوردن ماتریس بی مقیاس موزون   4-تعیین راه حل ایده ال مثبت وراه حل ایده ال منفی   5-تعیین نزدیکی نسبی   6-رتبه بندی گزینه ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت مدلهای تصمیم گیری چندشاخصه SAW

پاورپوینت مدلهای تصمیم گیری چندشاخصه SAW پاورپوینت مدلهای تصمیم گیری چندشاخصه SAW     13اسلاید   مدلهای تصمیم گیری چندشاخصه SAW مباحث نوین تحقیق درعملیات      هداف این روش 1)  تعین ماتریس تصمیم باتوجه به شاخصها وگزینه ها 2) کمی کردن ماتریس تصمیم گیری 3)  تعین وزن شاخصها بااستفاده ازآنتر وپی 4) بی مقیاس سازی خطی مقادیر ماتریس تصمیم گیری 5) ضرب ماتریس بی مقیاس شده در اوزان شاخص ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

پاورپوینت مدل تصمیم گیری چندشاخصه روش آنتروپی ( ANTROPY)

پاورپوینت مدل تصمیم گیری چندشاخصه  روش آنتروپی   (  ANTROPY)   پاورپوینت مدل تصمیم گیری چندشاخصه  روش آنتروپی   (  ANTROPY)    17اسلاید هدف این روش :   1- تعیین شاخصهای مهم تصمیم   2- تعیین گزینه هاجهت تعین گزینه ها   3- تشکیل ماتریس تصمیم گیری   4- تعین وزن هریک ازشاخصها ی تصمیم   مثال1-1  : فرض کنید یک دانش آموخته ی دانشگاهی ،قصدداردازبین 4شغل،باتوجه به5شاخص،یکی انتخاب کند.&ld ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان
تعداد صفحه(22):